Warunki uczestnictwa w Letniej Szkole Aikido OSA "Pałac Białokosz" 2018

1. Podstawą do zawarcia umowy z uczestnikiem jest wypełnienie, przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w wysokości 250 zł w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.

2. Pozostałą część kosztów wyjazdu należy uregulować w terminie do 31 maja 2018r.

3. W razie niedotrzymania terminu wpłaty organizator zastrzega sobie możliwość zerwania umowy z winy Uczestnika.

4. Potwierdzeniem dokonania wpłaty przez Uczestnika jest posiadanie oryginałów wpłat oraz dostarczenie kserokopii przelewów bankowych lub pocztowych na rzecz organizatora lub przesłanie potwierdzenia na adres kontakt(et)aikido-osa.pl.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wyjeździe bez podania przyczyn składając oświadczenie w formie pisemnej. Jeśli rezygnacja nastąpi po 31 maja 2018 roku Uczestnik nie otrzyma zwrotu zaliczki.

6. Uczestnik dojeżdża na koszt własny.

7. Uczestnik odpowiada w całości za straty powstałe z jego winy. Za szkody powstałe przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich ustawowi przedstawiciele.

8. Instruktorzy obozu odpowiadają za prawidłowy, zgodny z programem przebieg zajęć.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen obozu z powodu zmian: przepisów prawnych i podatkowych, kursów walut, cen usług oraz innych mających wpływ na kalkulację. O zmianie ceny Organizator powiadomi uczestnika nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem obozu.

10. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia w obozie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, dyrekcji szkoły, działania siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

11. W ramach ceny obozu Organizator zapewnia Uczestnikowi ochronę ubezpieczeniową NNW (dotyczy osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez organizatora).

12. Wzrost ceny o więcej niż 15% upoważnia uczestnika do rezygnacji z obozu pod warunkiem powiadomienia Organizatora nie później niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny. Jego brak będzie uważany jako przyjęcie przez uczestnika nowych warunków.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu z braku wymaganej ilości uczestników, jednak nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu, w tym przypadku organizator zwraca całość wpłaconej kwoty przez przyszłego Uczestnika obozu.

14. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być niezwłocznie wniesione drogą pisemną nie później jednak niż 7 dni po zakończeniu obozu.

15. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

16. Podstawą reklamacji Uczestników nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania obozu). Organizator gwarantuje Uczestnikom, którym reklamacje uznane zostaną za uzasadnione dokonanie zwrotu części lub całości świadczenia w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji.

17. Kwestie sporne pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Organizatora zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Skip to content