1. Informacja skierowana do członków OSA, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przynależnością do stowarzyszenia i są zbierane od tej osoby

2. Informacja skierowana do osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przynależnością do stowarzyszenia,a są zbierane od innej osoby

3. Informacja skierowana do wszystkich osób korzystających z usług stowarzyszenia

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO CZŁONKÓW OSA, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO STOWARZYSZENIA I SĄ ZBIERANE OD TEJ OSOBY.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki z siedzibą w Opolu, ul. Luboszycka 12a/7, e-mail: kontakt@aikido-osa.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

• weryfikacji przynależności do OSA,
• weryfikacji świadczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością OSA,
• przekazywaniu organizacjom odpowiedzialnym za rejestrację uzyskanych stopni,
• realizacji celów statutowych.

Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

• Firmie ubezpieczeniowej w celu realizacji umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w sytuacji, gdy będziemy dochodzić roszczeń w wyniku zawartej umowy),
• Polskiej Federacji Aikido (w celu rejestracji osiągnięć).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) tylko po uprzednim dodatkowym wyrażeniu zgody w celu rejestracji osiągnięć.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu lub została zrealizowana usługa związana z działalnością Stowarzyszenia.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo żądania od Administratora:
1. dostępu do danych osobowych,
2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
3. niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do przenoszenia danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia do Stowarzyszenia.

INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO OSA, A SĄ ZBIERANE OD INNEJ OSOBY.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki z siedzibą w Opolu, ul. Luboszycka 12a/7, e-mail: kontakt@aikido-osa.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:

• weryfikacji przynależności do OSA,
• weryfikacji świadczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością OSA,
• przekazywaniu organizacjom odpowiedzialnym za rejestrację uzyskanych stopni (np. Polska Federacja Aikido),
• realizacji celów statutowych.

Administrator przetwarza dane osobowe we wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i RODO.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

1) dane identyfikujące;
2) dane adresowe;
3) dane kontaktowe
– w zakresie danych osobowych umieszczanych na deklaracji członkowskiej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

• Firmie ubezpieczeniowej w celu realizacji umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w sytuacji, gdy będziemy dochodzić roszczeń w wyniku zawartej umowy),
• Polskiej Federacji Aikido w celu rejestracji osiągnięć.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu lub została zrealizowana usługa związana z działalnością Stowarzyszenia.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo żądania od Administratora:

1. dostępu do danych osobowych,
2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
3. niezwłocznego usunięcia danych osobowych,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2) prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3) prawo do przenoszenia danych osobowych;

4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia do Stowarzyszenia.

INFORMACJA SKIEROWANA DO WSZYSTKICH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OSA

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

• jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki z siedzibą w Opolu, ul. Luboszycka 12a/7, e-mail: kontakt@aikido-osa.pl

Jeżeli Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane, to jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania informacji o:

1) celach przetwarzania;

2) kategoriach odnośnych danych osobowych;

3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4) okresie przechowywania danych osobowych;

5) prawie do żądania od administratora sprostowania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą;

6) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) źródle pochodzenia danych osobowych – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.

Skip to content