Statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aikido "AIKIKAI POLSKA"

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne (§ 1-8)

Rozdział II Cele i sposoby działania (§ 9-11)

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 12-25)

Rozdział IV Struktura organizacyjna władz (§ 26-49)

Walne Zebranie Członków (§ 28-32)
Zarząd Główny (§ 33-37)
Komisja Rewizyjna (§ 38-42)
Sąd Koleżeński (SK) (§ 43-46)
Rada techniczna (RT) (§ 47-49)

Rozdział V Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze (§ 50-54)

Rozdział VI Majątek i fundusze (§ 55-57)

Rozdział VII Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia (§ 58)

Rozdział VIII Postanowienia końcowe (§ 59-60)

Koniec

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIA AIKIDO – AIKIKAI POLSKA zwane dalej “Stowarzyszeniem”, lub w skrócie „OSA”. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIA AIKIDO – AIKIKAI POLSKA działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 2001 nr 81 poz. 889) oraz niniejszego statutu.
§ 2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, niereligijnym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych propagującym sztukę Aikido. Stowarzyszenie stawia sobie za cel rozwój jednostki pod względem fizycznym, intelektualnym i moralnym zgodnym z ogólnymi zasadami uznawanymi przez ogół społeczeństwa. Zabroniona jest w niej idea rywalizacji i współzawodnictwa nawet w duchu sportowym. OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIA AIKIDO – AIKIKAI POLSKA działa w ramach rekreacji ruchowej.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Opole.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
§ 6

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały.
2. Oddział Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może powoływać sekcje i kluby na zasadach określonych uchwałą Zarządu Głównego.

§ 7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz wydawać komunikaty na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

spis treści

 

Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aikido jako filozofii i etycznej drogi życia, a także szeroko pojętej kultury krajów Dalekiego Wschodu. Swoje cele realizuje przez:

1. Konsolidowanie klubów i sekcji aikido dla dobra i rozwoju ruchu aikido,
2. Podejmowanie wspólnych akcji w celu popularyzacji w społeczeństwie aikido,
3. Reprezentowanie w kraju i za granicą ruchu aikido,
4. Prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów powstałych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w zakresie działania Stowarzyszenia,
5. Popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
6. Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania aikido,
7. Aktywizowanie członków w życiu społecznym kraju,
8. Popularyzowanie wiedzy o Aikido,
9. Organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej,
10. Dbanie o właściwy poziom etyki i solidarności członków,
11. Sprawowanie opieki wychowawczej oraz szkoleniowej nad członkami.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji między stowarzyszeniowych
2. Organizowanie pokazów, kursów, staży i obozów szkoleniowych,
3. Inicjowanie i prowadzenie kursów instruktorskich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów,
5. Występowanie z inicjatywą tworzenia różnych form materialnego wspierania Stowarzyszenia i jego członków,
6. Współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
7. Współpracę z zagranicznymi organizacjami w ramach wspólnych zainteresowań zrzeszonych stowarzyszeń,
8. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu zajmującymi się rozwojem i krzewieniem kultury fizycznej,
9. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Aikido,
10. Organizowanie wystaw, odczytów, seminariów, itp. imprez,
11. Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, zarówno odpłatną jak i nie odpłatną. Odpłatna działalność pożytku publicznego nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, a zatem:
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w Art. 8 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie będzie w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
2. Wynagrodzenie każdej z osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie będzie przekraczało 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie, o którym mowa powyżej rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

spis treści

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych,
4. Członków uczestniczących.

§ 14
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych.
§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca świadczenia majątkowe lub niemajątkowe związane ze statutową działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający realizuje swoje prawa w Stowarzyszeniu poprzez upoważnionego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zobowiązuje się do spełniania świadczeń, o których mowa w pkt 1.

§ 16
Członkiem uczestniczącym może być osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych, w szczególności z uwagi na niepełnoletność, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 17
Członków zwyczajnych, wspierających i uczestniczących przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 18
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 19

1. Członków zwyczajnych wspierających i uczestniczących przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Głównego na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej przez aklamację.

§ 20
Członek zwyczajny posiada:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2. Prawo uczestnictwa w zebraniach, zjazdach, konferencjach, pokazach, kursach, stażach, zawodach i obozach szkoleniowych organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. Możliwość korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
4. Prawo noszenia odznaki organizacyjnej.
5. Prawo zaskarżenia uchwały, lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, przy czym władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.
6. Prawo do zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz oraz prawo do oceny ich działalności.

§ 21
Członek zwyczajny i uczestniczący zobowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 22

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 21, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 23

1. Członek uczestniczący posiada prawa określone w § 21, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek uczestniczący jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 24

1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 21.
2. Członek honorowy nie jest obowiązany do opłacania składek członkowskich. Inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia ponosi na zasadzie dobrowolności.

§ 25

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału.
b) Śmierci członka zwyczajnego, uczestniczącego, utraty osobowości prawnej lub likwidacji członka wspierającego stowarzyszonego.
c) Zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż trzy następujące po sobie miesiące. Zarząd główny lub zarząd oddziału nie ma obowiązku powiadamiania członków stowarzyszenia o wykreśleniu z listy członków OSA w wyniku zalegania z opłatą składek lub innych świadczeń.
d) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek ostatecznego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
e) Wycofania w formie pisemnej, przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody, o której mowa w § 16.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt D. Sąd Koleżeński jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania, przy czym uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt C. następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Zarządu Oddziału. Ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia można uzależnić od spełnienia zaległego świadczenia w całości lub części.

4. Członek stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Sąd Koleżeński w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie orzeka się tylko w przypadku, gdy przewinienia, o których mowa w zdaniu pierwszym mają charakter zawiniony.

5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności: prawa do udziału w działalności szkoleniowej Stowarzyszenia. Członek zawieszony powinien być powiadomiony o podjętej wobec niego decyzji

spis treści

 

Rozdział IV Struktura organizacyjna władz

§ 26

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
e) Rada Techniczna.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata jest ważny w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Członków / delegatów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób deklarujących chęć przystąpienia do Stowarzyszenia, będących już członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału w składzie: przewodniczący, sekretarz, skarbnik, dwóch członków.

§ 27

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, po przegłosowaniu wniosku o odtajnieniu głosowania bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia oraz oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia następuję z pośród osób kandydujących do tych władz na ostatnich wyborach, które nie weszły w ich skład z powodu niewystarczającej ilości głosów.
4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji

 

Walne Zebranie Członków

§ 28

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków / delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 29

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
4. Członek ustępujących władz nie może być wybrany do komisji powoływanych podczas obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 30

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

a) Z własnej inicjatywy

b) Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów, lub członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b) i c).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a. W pierwszym terminie – w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia,
b. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż w pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Obliczaniem wyników głosowania zajmuje się Komisja Skrutacyjna, złożona z 3 członków z głosem stanowiącym, nie sprawujących żadnych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie statutu i jego zmian,
2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3. Wybór i odwoływanie prezesa, dyrektora technicznego oraz członków władz naczelnych,
4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania, lub odmowy udzielania absolutorium ustępującym władzom na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie zaskarżonych uchwał przez członków Stowarzyszenia, a podjętych przez Zarząd Główny, lub Zarząd Oddziału,
7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego,
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
9. Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia.

spis treści

Zarząd Główny (ZG)

§ 33
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnym Zebraniem Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków / Delegatów.

§ 34

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik, Dyrektor Techniczny. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków lub ustąpienia Prezesa, funkcję tę obejmuje Wiceprezes do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 35

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

a) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) Określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d) Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia ,
e) Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych,
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) Swoją działalnością wspiera realizuje program szkoleniowy określonego przez Radę Techniczną,
h) Powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określania zasięgu ich działania oraz siedziby,
i) Koordynowanie działalności jednostek terenowych,
j) Powołuje członków zarządu oddziału z pośród członków oddziału.
k) Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
l) Określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
m) Zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
n) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i oddziałów,
o) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia i oddziałów,
p) Uchwalanie regulaminów nieokreślonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
q) Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
r) Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
s) Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
t) Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków,
u) Występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
v) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,
w) Wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem, a przynależnych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
x) Zatrudnianie pracowników i ustalanie dla nich wynagrodzenia,

3. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
4. Uchwały Zarządu Głównego w sprawach określonych w § 35, ust. 1 pkt. k.) wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
5. Kompetencje członków Zarządu Głównego:

a) Prezes:

• reprezentuje Stowarzyszenie i Zarząd Główny na zewnątrz,
• koordynuje działania Zarządu Głównego,
• zwołuje zebrania Zarządu Głównego,
• zwołuje zebrania Rady Technicznej.
• koordynuje działania Zarządu Głównego z Radą Techniczną,
• może brać udział z głosem stanowiącym w zebraniach zarządu oddziału. W tym przypadku prezes w sprawach spornych posiada głos podwójny.

b) Wiceprezes:

• posiada takie same kompetencje jak Prezes i zastępuje go podczas jego nieobecności.

c) Sekretarz Generalny:

• realizuje bieżącą obsługę techniczną i organizacyjną Stowarzyszenia,
• prowadzi dokumentacje stanu osobowego Stowarzyszenia,
• prowadzi bieżącą korespondencję.

d) Skarbnik:

• prowadzi działalność dotyczącą finansów Stowarzyszenia,
• składa sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia.

e) Przewodniczący Rady Technicznej:

• koordynuje działalność Rady Technicznej,
• zwołuje zebrania Zarządu,
• wnioskuje o pozbawienie członkostwa,
• zwołuje zebrania Rady Technicznej.
• koordynuje działania Rady Technicznej z Zarządem Głównym,
• reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

§ 36

Do pracy nad problemami związanymi z działalnością statutową Stowarzyszenia, władze Stowarzyszenia w drodze uchwały mogą powołać komisje problemowe, określając ich skład, zakres tematyczny, termin przedstawienia wniosków oraz tryb ich działania. Sądy Koleżeńskie, w konkretnej sprawie, mogą powoływać do dwóch konsultantów z głosem doradczym.

§ 37

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego oraz Przewodniczący Rady Technicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

spis treści

Komisja Rewizyjna

§ 38

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszania powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 39

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna działa wg regulaminu, który sama uchwala.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych, lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 42

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

spis treści

Sąd Koleżeński (SK)

§ 43

Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego (SK) należy:

1. Orzekanie w przedmiocie spraw wniesionych przez członków lub władze Stowarzyszenia, jako sąd rozstrzygający.
2. Uchwalanie własnego regulaminu.

§ 44

1. SK składa się z trzech członków, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkowie GSK wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Członkowie SK nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 45

1. Orzeczenia w przedmiocie spraw wymienionych w § 43 pkt 1. są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. W zakresie orzekania, członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego podlegają tylko Statutowi, Walnemu Zabraniu Członków / Delegatów, Regulaminowi SK i prawu powszechnie obowiązującemu. Orzekając GSK może kierować się zasadami słuszności.

§ 46

1. W przypadku zawinionego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i łamania regulaminu bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może orzec wobec członka Stowarzyszenia karę:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) kary pieniężnej w trybie zadośćuczynienia za wyrządzone szkody w wysokości od 50 do 2000 złotych,
d) zawieszenia we wszystkich lub niektórych prawach członka na okres od 1 do 6 miesięcy,

2. W przypadku zawinionego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i uporczywego łamania regulaminu bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, jak również zachowania nie licującego z zasadami Aikido, Sąd Koleżeński może orzec wobec członka Stowarzyszenia kary wymienione pkt 1, także łącznie albo karę wykluczenia ze Stowarzyszenia.

spis treści

Rada Techniczna (RT)

§ 47

1. W skład Rady Technicznej wchodzi: Dyrektor Techniczny, Sekretarz oraz członkowie.

2. Członkowie Rady Technicznej wybierają spośród siebie sekretarza.
3. Członków Rady Technicznej powołuje Zebranie Członków RT z wymaganą większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków do głosowania na wniosek Dyrektora Technicznego lub zainteresowanego z pisemną rekomendacją dwóch członków Rady Technicznej. Pierwszy skład RT powołuje Dyrektor Techniczny po zatwierdzeniu przez zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkami Rady Technicznej mogą być instruktorzy Aikido prowadzący regularnie zajęcia minimum 5 lat, oraz posiadający minimum pierwszy stopień mistrzowski (1 dan aikikai).

§ 48

Do zakresu działania Rady Technicznej należy:

a) Uchwalanie programów szkoleniowych,
b) Uchwalanie wymagań egzaminacyjnych uczniowskich: 12-7 KYU (dla dzieci do 13 lat), 6-1 KYU (dla osób od 13 lat), oraz mistrzowskich: 1-4 DAN,
c) Ustalanie wymagań dla uzyskania tytułów instruktorskich fukushidoin i shidoin oraz występowanie z wnioskami do zarządu głównego o nadanie wyżej wymienionych tytułów instruktorskich.
d) Występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
e) Koordynowanie swojej działalności z Zarządem Głównym,
f) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 49

1. Kompetencje członków Rady Technicznej:

a) Przewodniczący:

• reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

• koordynuje działalność Rady Technicznej,
• zwołuje zebrania Rady Technicznej,
• zwołuje zebrania Zarządu,
• wnioskuje o pozbawienie członkostwa,
• koordynuje działania Rady Technicznej z Zarządem Głównym,

b) Sekretarz:

• realizuje bieżącą obsługę organizacyjną, prowadzi dokumentacje stanu osobowego Rady Technicznej.

c) Członkowie:

• realizują uchwały i zadania określone przez Radę Techniczną i Zarząd Główny.

spis treści

Rozdział V Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 50

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały wg zasad określonych w statucie.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego w tej sprawie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

§ 51

Władzami Oddziału są władze określone w § 26 ust. 5.

§ 52

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
b) Określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału Stowarzyszenia,
c) Reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) Wnioskowanie do Zarządu Głównego o określenie składek za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez oddział,
e) Zarządzanie majątkiem oddziału stowarzyszenia zgodnie z uchwałami i regulaminami podjętymi przez zarząd główny stowarzyszenia oraz w zgodzie ze statutem.
f) Uchwalanie regulaminów nieokreślonych przepisami szczegółowymi statutu,
g) Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
h) Występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
i) Wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem, a przynależnych do właściwości władz Oddziału Stowarzyszenia,

§ 53

Kompetencje członków Zarządu Oddziału:

1) Przewodniczący Oddziału:

• reprezentuje Zarząd Oddziału na zewnątrz,
• koordynuje działania Zarządu Oddziału z Zarządem Głównym i Radą Techniczną,
• zwołuje zebrania Zarządu Oddziału,
• wnioskuję o zwołanie zebrania zarządu Stowarzyszenia.

2) Sekretarz Oddziału:

• realizuje bieżącą obsługę techniczną i organizacyjną Oddziału,

3) Skarbnik Oddziału:

• prowadzi bieżącą działalność dotyczącą finansów Oddziału.

4) Członkowie:

• realizują uchwały i zadania określone przez Zarząd Oddziału.

§ 54

Władze Oddziału działają na zasadach i na podstawie regulaminów przez siebie uchwalonych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

spis treści

Rozdział VI Majątek i fundusze

§ 55

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) Opłaty wpisowe, składki członkowskie, opłaty za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OSA.
b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) Dotacje,
d) Darowizny, zapisy i spadki,
e) Wpływy z działalności statutowej,
f) Dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winne być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Roczne składki członkowskie oraz inne opłaty za działalność statutową organizowaną Przez Zarząd Główny są wpłacane na konto Zarządu Głównego.
4. Składki miesięczne za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Oddziały Stowarzyszenia są wpłacane na konto Oddziału.
5. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Zarząd Główny oraz Odziały mogą wzajemnie finansowo wspierać swoją działalność.
6. Składki miesięczne za uczestnictwo w zajęciach powinny być wpłacane do 15 dnia każdego miesiąca. Składki członkowskie roczne powinny być wpłacane do końca marca każdego bieżącego roku.
7. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu do 7 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

§ 56

1. Dla ważności woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa, Wiceprezesa, lub Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Przewodniczącego Rady Technicznej.

§ 57

Zabrania się:

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactw w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

spis treści

Rozdział VII Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 58

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

spis treści

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 59

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§ 60

Wszystkie prawa i obowiązki, które powstały na podstawie statutu z dnia. 06.09.2004 r. są tożsame z prawami i obowiązkami niniejszego statutu.

spis treści