Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne (§ 1-5)

Rozdział II Cele stowarzyszenia i sposoby działania (§ 6-7)

Rozdział III Członkowie stowarzyszenia (§ 8-22)

Członek zwyczajny (§ 14-15)

Członek uczestniczący (§ 16-17)

Członek wspierający (§ 18-21)

Członek honorowy (§ 22)

Rozdział IV Organy stowarzyszenia (§ 23-47)

Walne Zebranie Członków (§ 27-32)

Zarząd (§ 33-38)

Komisja Rewizyjna (§ 39)

Sąd Koleżeński (§ 40-44)

Rada techniczna (§ 45-47)

Rozdział V Majątek i działalność stowarzyszenia (§ 48-51)

Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia (§ 52)

Rozdział VII Postanowienia końcowe (§ 53-54)


 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. “Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido” Stowarzyszenie Sztuk Walki, zwane dalej
“Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu “OSA Stowarzyszenie Sztuk Walki”.

§ 2.

1. Stowarzyszenie jest apolityczną, niereligijną, dobrowolną oraz samorządną organizacją kultury fizycznej o celach niezarobkowych (non profit) propagującą sporty i sztuki walki.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Opole.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
5. Stowarzyszenie może powoływać sekcje i kluby na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

§ 4.

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się, co do zasady, na społecznej pracy jego członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, logo, pieczęć oraz może wydawać legitymacje.
2. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami, odznaką, logo, pieczęcią oraz legitymacjami o formie i treści ustalonej przez Zarząd.

spis treści

 

Rozdział II Cele stowarzyszenia i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie sportów i sztuk walki, a także szeroko pojętej kultury krajów Dalekiego Wschodu,
2. ochrona i promocja zdrowia,
3. popularyzowanie wiedzy o aikido oraz innych sztukach i sportach walki,
4. wspieranie rozwoju fizycznego, mentalnego i duchowego,
5. promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności w celu zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
6. działanie na rzecz walki z wykluczeniem społecznym,
7. aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz osób starszych,
8. działanie na rzecz zapobiegania dyskryminacji na tle rasowym, wyznaniowym, narodowościowym, orientacji seksualnej, etycznym, światopoglądowym i wszelkiego rodzaju szowinizmu.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania sportów i sztuk walki,
2. aktywizowanie członków Stowarzyszenia w życiu społecznym kraju,
3. organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób starszych,
4. organizowanie kongresów, seminariów i konferencji, staży, pokazów, kursów oraz obozów szkoleniowych,
5. reprezentowanie w kraju i za granicą ruchu aikido oraz innych sportów i sztuk walki,
6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzieży i dorosłych,
7. inicjowanie i prowadzenie kursów instruktorskich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
8. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów,
9. występowanie z inicjatywą tworzenia różnych form materialnego wspierania stowarzyszenia i jego członków,
10. współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
11. współpracę z zagranicznymi organizacjami w ramach wspólnych zainteresowań zrzeszonych stowarzyszeń,
12. współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
13. dbanie o właściwy poziom etyki i solidarności członków Stowarzyszenia,
14. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia,
15. gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o sportach i sztukach walki,
16. organizowanie akcji społecznych przeciwdziałających alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
17. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, w tym organizowanie dedykowanych kursów dla określonych grup społecznych.

spis treści

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 9.

1. Przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia członków zwyczajnych, uczestniczących oraz wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, w tym w szczególności:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
3. Wzór deklaracji ustala Zarząd w formie uchwały.
4. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek członka zwyczajnego stowarzyszenia po akceptacji Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez Walne Zebrania Członków.

§ 10.

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) złożenia pisemnego oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego o cofnięciu zgody, o której mowa w § 16 pkt 2,
c) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
d) likwidacji członka będącego osobą prawną,
e) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 90 dni, licząc od daty powstania obowiązku zapłaty,
f) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,
g) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
b) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 11.

1. Zarząd Stowarzyszenia nie ma obowiązku powiadamiania członków stowarzyszenia o wykreśleniu z listy członków Stowarzyszenia w wyniku zalegania z opłatą składek lub innych świadczeń.
2. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2, Sąd Koleżeński jest zobowiązany zawiadomić członka Stowarzyszenia o wykluczeniu.
3. W przypadku określonym w § 10 ust. 1 pkt b, Zarząd jest obowiązany zawiadomić członka o skreśleniu.
4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie orzeczenie Sądu Koleżeńskiego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
5. Członek stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Sąd Koleżeński w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie orzeka się tylko w przypadku, gdy przewinienia, o których mowa w zdaniu pierwszym mają charakter zawiniony.
6. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności: prawa do udziału w działalności szkoleniowej Stowarzyszenia. Członek zawieszony powinien być powiadomiony o podjętej wobec niego decyzji.

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych (§14-15),
b) członków uczestniczących (§ 16-17),
c) członków wspierających (§ 18-21),
d) członków honorowych (§ 22).

§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Członek zwyczajny

§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
3. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia,
4. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, pokazach, kursach, stażach, zawodach i obozach szkoleniowych,
6. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd,
7. zaskarżenia uchwały organów Stowarzyszenia do Sądu Koleżeńskiego w trybie przewidzianym w § 43.

§ 15.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
2. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
3. brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz propagować jego cele,
4. regularnie opłacać miesięczne składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w stowarzyszeniu.

Członek uczestniczący

§ 16.

Członkiem uczestniczącym może być:
a) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz
b) małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 17.

1. Członek uczestniczący posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów stowarzyszenia.
3. Do członków uczestniczących nie stosuje się postanowień § 14 pkt 4 i 7 statutu.

Członek wspierający

§ 18.

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1.
2. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej realizuje swoje prawa osobiście albo poprzez upoważnionego przedstawiciela lub pełnomocnika.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10.

§ 19.

Członek wspierający, będący osobą fizyczną, posiada prawo do:
1. uczestnictwa w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia bez prawa głosowania oraz bez czynnego prawa wyborczego,
2. bycia wybranym do organów Stowarzyszenia (bierne prawo wyborcze),
3. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia,
4. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, pokazach, kursach, stażach, zawodach i obozach szkoleniowych,
6. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd,
7. zaskarżenia uchwały organów Stowarzyszenia do Sądu Koleżeńskiego w trybie przewidzianym w § 43.

§ 20.

Członek wspierający, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiada prawo do:
1. uczestnictwa w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia bez prawa głosowania oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia,
3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
4. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, pokazach, kursach, stażach, zawodach i obozach szkoleniowych,
5. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności statutowej, na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 21.

1. Członek wspierający jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
b) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
c) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz propagować jego cele,
d) regularnie opłacać roczne składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w stowarzyszeniu.
2. Członek wspierający, o którym mowa w § 20, zobowiązuje się dodatkowo do spełniania świadczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z statutową działalnością Stowarzyszenia.

Członek honorowy

§ 22.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, w szczególności za wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, za wyjątkiem obowiązku, o którym mowa w § 15 pkt 4.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 10 ust. 2.

spis treści

Rozdział IV Organy stowarzyszenia

§ 23.

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński,
5. Rada Techniczna.

§ 24.

1. Wyboru członków do organów, o których mowa w § 23 pkt 2, 3 i 4, dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, z zastrzeżeniem § 30. Wybór członków do organów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego składu organów. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.

§ 25.

1. Mandat członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) śmierci członka
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) pisemnej rezygnacji,
d) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członków organów, o których mowa w § 23 pkt 2, 3 i 4, przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Uzupełnianie składu tychże następuje spośród członków zwyczajnych lub honorowych za zgodą osoby dobieranej.

§ 26.

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, z zastrzeżeniem § 30. Członkowie organów mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 27.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd umieszcza informację na stronie internetowej Stowarzyszenia, portalach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz umieszczeniu informacji w poszczególnych sekcjach co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 28.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

§ 29.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na żądanie Sądu Koleżeńskiego,
d) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b, c, d. Zarząd wysyła zawiadomienie zawierające porządek obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 30.

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Obliczaniem wyników głosowania zajmuje się Komisja Skrutacyjna, złożona z 3 członków z głosem stanowiącym, wybrana w ramach głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie statutu lub jego zmiany,
2. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
4. wybór Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Technicznego,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium ustępującym członkom organów na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 32.

1. W przypadku, gdy liczba wszystkich członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmuje Walne Zebranie Delegatów.
2. Mandat delegata jest ważny w trakcie trwania Zebrania Delegatów.
3. Liczba wybieranych delegatów zależy od ilości członków zwyczajnych w Stowarzyszeniu.
4. Dla dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów, Zarząd dokonuje podziału terytorium Polski na regiony wyborcze oraz wyznacza członków Zarządu lub
pełnomocników Zarządu do przeprowadzenia wyborów delegatów w poszczególnych regionach.
5. Zarząd ustala liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz dokonuje podziału tej liczby na poszczególne regiony, przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków zwykłych Stowarzyszenia. Liczba delegatów wynosić będzie odpowiednio:
a) jeden delegat na 2 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia jest większa niż 30 a nie przekroczy 50 osób,
b) jeden delegat na 3 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia jest większa niż 50 a nie przekroczy 70 osób,
c) jeden delegat na 4 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia jest większa niż 70 a nie przekroczy 100 osób,
d) jeden delegat na 5 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych stowarzyszenia jest większa niż 100.
6. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
7. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 33.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 34.

1. Zarząd składa się z 5 członków:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Sekretarz Generalny,
d) Skarbnik,
e) Dyrektor Techniczny.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonuje ze swego grona wyboru Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Skarbnika.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków lub ustąpienia Prezesa, funkcję tę obejmuje Wiceprezes do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
6. Każdy z członków zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie zebrania Zarządu.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 35.

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
e) uchwalenie własnego regulaminu,
f) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) wspieranie programu szkoleniowego określonego przez Radę Techniczną,
i) określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
j) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
l) uchwalanie regulaminów nieokreślonych przepisami szczegółowymi statutu,
m) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
n) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
o) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
p) występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, uczestniczącego lub pełniącego funkcję w organach Stowarzyszenia,
q) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,
r) wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem, nieprzynależnych do właściwości innych organów Stowarzyszenia,
s) zatrudnianie pracowników i ustalanie dla nich wynagrodzenia.

§ 36.

1. Kompetencje członków Zarządu:
a) Prezes:
− reprezentuje Stowarzyszenie i Zarząd na zewnątrz,
− koordynuje działania Zarządu,
− zwołuje zebrania Zarządu,
− zwołuje zebrania Rady Technicznej,
− koordynuje działania Zarządu z Radą Techniczną,
− składa sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia,
− w sprawach spornych ma głos decydujący.
b) Wiceprezes posiada takie same kompetencje jak Prezes i zastępuje go podczas jego nieobecności.
c) Sekretarz Generalny:
− realizuje bieżącą obsługę techniczną i organizacyjną Stowarzyszenia,
− prowadzi dokumentację stanu osobowego Stowarzyszenia,
− prowadzi bieżącą korespondencję.
d) Skarbnik:
− prowadzi działalność dotyczącą finansów Stowarzyszenia,
− składa sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia.
e) Dyrektor Techniczny:
− koordynuje działalność Rady Technicznej,
− zwołuje zebrania Rady Technicznej,
− zwołuje zebrania Zarządu,
− koordynuje działania Rady Technicznej z Zarządem,
− w sprawach szkoleniowych i egzaminacyjnych reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37.

Do pracy nad problemami związanymi z działalnością statutową Stowarzyszenia, organy Stowarzyszenia w drodze uchwały mogą powołać komisje problemowe, określając ich skład, zakres tematyczny, termin przedstawienia wniosków oraz tryb ich działania. Sąd Koleżeński, w konkretnej sprawie, może powoływać do dwóch konsultantów z głosem doradczym.

§ 38.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 3/5 ogólnej liczby członków Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Komisja Rewizyjna

§ 39.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z trzech członków, którzy spośród swojego grona wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia
5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Komisję.
6. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 6 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
8. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

Sąd Koleżeński

§ 40.

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, będących członkami zwyczajnymi lub honorowymi Stowarzyszenia.
2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych organach naczelnych Stowarzyszenia.

§ 41.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Orzekanie w przedmiocie spraw wniesionych przez członków lub organy Stowarzyszenia, jako sąd rozstrzygający.
2. Uchwalanie własnego regulaminu.

§ 42.

1. Orzeczenia w przedmiocie spraw wymienionych w § 41 ust. 1 są ostateczne.
2. W zakresie orzekania członkowie Sądu Koleżeńskiego odpowiadają przed Walnym Zebraniem Członków i podlegają statutowi, regulaminowi Sądu oraz prawu powszechnie obowiązującemu. Orzekając Sąd może kierować się zasadami słuszności, współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

§ 43.

1. Grupa członków, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt a, c i d, w liczbie co najmniej 10 członków, może zaskarżyć do Sądu Koleżeńskiego uchwały organów Stowarzyszenia, które są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy Stowarzyszenia lub mająca na celu pokrzywdzenie członka Stowarzyszenia. 2. Odwołanie od uchwały organów Stowarzyszenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

§ 44.

1. W przypadku zawinionego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i łamania regulaminu bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może orzec wobec członka Stowarzyszenia karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) kary pieniężnej za wyrządzone szkody w wysokości od 50 do 5000 złotych,
d) zawieszenia we wszystkich lub niektórych prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy.
2. W przypadku zawinionego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i uporczywego łamania regulaminu bądź działania na szkodę Stowarzyszenia, jak również zachowania nielicującego z zasadami ogólnie przyjętymi, Sąd Koleżeński może orzec wobec członka Stowarzyszenia kary wymienione ust. 1, także łącznie albo karę wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński może zawiesić członka w jego prawach na czas rozpatrywania sprawy do jej zakończenia.

Rada techniczna

§ 45.

1. Rada techniczna pełni funkcję doradczą w sprawach szkoleniowych i egzaminacyjnych Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Technicznej wchodzi Dyrektor Techniczny oraz od 2 do 25 członków Rady.
3. Członkowie Rady wybierani są:
a) pierwszy skład powołuje Dyrektor Techniczny,
b) kolejnych Członków Rady Technicznej powołują członkowie Rady Technicznej zwykłą większością głosów na wniosek Dyrektora Technicznego lub zainteresowanego z pisemną rekomendacją dwóch członków Rady Technicznej.
4. Członkami rady technicznej mogą być członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 46.

Do zakresu działania Rady Technicznej należy:
1. uchwalanie programów szkoleniowych,
2. uchwalanie wymagań egzaminacyjnych,
3. uchwalenie własnego regulaminu,
4. ustalanie wymagań dla uzyskania uprawnień i tytułów instruktorskich oraz występowanie do Zarządu z wnioskami o nadanie wyżej wymienionych.
5. koordynowanie swojej działalności z Zarządem,
6. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności.

§ 47.

Rada Techniczna działa według ustanowionego przez siebie regulaminu.

spis treści

Rozdział V Majątek i działalność stowarzyszenia

§ 48.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich, opłat wpisowych oraz za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) wpływy z działalności statutowej.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane w terminach określonych uchwałą Zarządu.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winne być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
7. Składki członkowskie oraz inne opłaty za działalność statutową organizowaną przez Zarząd są wpłacane na konto stowarzyszenia.

§ 49.

1. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do zaciągania zobowiązań powyżej 10 000 zł wymagana jest kontrasygnata Skarbnika.
3. Do składania oświadczeń woli i wiedzy w pozostałym zakresie wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Dyrektora Technicznego, w zależności od kompetencji określonej statutem, regulaminem lub uchwałą.

§ 50.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego organów,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a)-d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 51.

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku w zakresie:
a) realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 z późn. zm.), za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie służące wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego;
b) sprzedaży wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:
− rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), lub
− integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211, z 2015 r. poz. 1567 oraz z 2017 r. poz. 2494);
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

spis treści

Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 52.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

spis treści

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 53.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie od daty dokonania wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 54.

Wszystkie prawa i obowiązki, które powstały na podstawie statutu z dnia 16 stycznia 2010 r. są tożsame z prawami i obowiązkami niniejszego statutu.

spis treści

Skip to content